Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu OtoPrawko.pl

 

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa sposób oraz warunki świadczenia usług przez serwis OtoPrawko.pl Paweł Wrzosek z siedzibą w Warszawie (02-679) przy ul. Smoluchowskiego M. 6/45, NIP 1251136275, REGON 017262497.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu łącznie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

2. Definicje

1. Administrator - osoba posiadająca prawo do prowadzenia i administrowania usługami dostępnymi za pośrednictwem serwisu.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług świadczonych przez Serwis.

3. Serwis - serwis internetowy służący do publikowania ofert, zleceń i opinii. Serwis jest dostępny i utrzymywany w domenie otoprawko.pl

4. Profil - zbiór informacji i opinii na temat szkoły jazdy lub instruktora nauki jazdy umieszczony w serwisie.

5. Konto - wpis w bazie danych Serwisu, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług.

6. Zlecenie - informacja umieszczona przez Zleceniodawcę w Serwisie, stanowiąca zaproszeniem do złożenia poprzez Serwis ofert dotyczących przedmiotu zlecenia.

7. Oferta - informacja umieszczona przez Wykonawcę w Serwisie, stanowiąca zaproszenie do skorzystania ze ściśle określonej usługi.

8. Zleceniodawca - Użytkownik umieszczający w serwisie zlecenie.

9. Wykonawca - Użytkownik składający Propozycję wykonania zlecenia.

10. Aukcja - właściwa dla serwisu procedura mająca na celu wyłonienie najlepszej ofert.

11. Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.otoprawko.pl

3.Rejestracja

1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu wymaga zarejestrowania Konta w serwisie OtoPrawko.pl.

2. Rejestracja zostaje zakończona w momencie, gdy rejestrujący potwierdzi rejestrację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany drogą elektroniczną przez Administratora na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych podanych podczas rejestracji, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji poprzez wysłanie aktualnych danych mailem na adres: kontakt@otoprawko.pl

4. Użytkownik rejestrujący Konto w serwisie jest zobowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad prawa i kultury osobistej.

6. Użytkownik zobowiązuje się przechowywać i chronić z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa - nazwę użytkownika i hasło do autoryzacji w Serwisie. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że każda dokonana przy pomocy jego nazwy użytkownika i hasła autoryzacja w Serwisie będzie traktowana jako dokonana przez tego Użytkownika.

7. każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie naruszania praw autorskich i dóbr osobistych innych Użytkowników oraz osób trzecich. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za umieszczone przez niego materiały i informacje. Serwis OtoPrawko.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne informacje umieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

8. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno konto w Serwisie.

4. Warunki i zakres świadczonych usług

4.1.Procedura składania Ofert, Zleceń i Ogłoszeń (Aukcje i Sprzedam)

a. Administrator Serwisu nie jest stroną transakcji zawieranych przez Użytkowników

b. Serwis jest ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może przeglądać pojawiające się w nim Oferty, Zlecenia i Ogłoszenia.

c. Uczestnictwo w Aukcjach i możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu mają tylko zarejestrowani Użytkownicy.

d. Oferty, Zlecenia i Ogłoszenia mogą być składane tylko w imieniu własnym Użytkownika.

e. Dodanie Zlecenia jest bezpłatne

f. Uczestniczenie w aukcjach jako Wykonawca podlega opłacie:Cennik

g. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia każdej Oferty, Zlecania, Ogłoszenia, Galerii, Odpowiedzi, które jest nie zgodne z prawem, zasadami Serwisu.

h. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe, jakie mogą ciążyć na Użytkownikach Serwisu z tytułu ich udziału w transakcjach, jakie doszły do skutku w wyniku udziału w Aukcjach.

4.2. Profile i Konta

a. Serwis otoPrawko.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Szkołach Jazdy i Instruktorach, dodawanie i korygowanie informacji oraz odnoszenie się do opinii Użytkowników.

b. Dostęp do większości usług jest bezpłatny , w szczególności nie są pobierane opłaty za publikowanie podstawowych informacji i opinii. Szczegółowy wykaz usług za które pobierane są opłaty znajdziesz tutaj.

c. Utworzenie nowego Profilu Szkoły Jazdy lub Instruktora wymaga podania co najmniej podstawowych informacji oznaczonych gwiazdką jako pola obowiązkowe. Automatycznie do każdego Profilu przypisane jest bezpłatne Konto Standard.

d. Każda Szkoła Jazdy, Instruktor może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie wspólnego Profilu dla kilku Podmiotów a Profile powtarzalne będą usuwane.

e. Każdy właściciel Szkoły Jazdy może założyć lub zweryfikować swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji. Profil potwierdzony oznaczony jest jako Profil zweryfikowany.

f. Każdy Instruktor może założyć swój Profil. W tym celu musi dokonać rejestracji. Profil taki jest oznaczony jako Profil zweryfikowany.

g. Zdjęcia z logotypem lub wizerunkiem osoby mogą być zamieszczone tylko przez Użytkowników posiadających prawo do ich publikacji. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zdjęć zamieszczonych przez siebie w Serwisie.

h. Zabrania się dodawania zdjęć innych osób, uniemożliwiających rozpoznanie wizerunku osoby lub logotypu, niezgodnych z ideą serwisu i przepisami prawa.

i. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania informacji i zdjęć, usunięcia Profilu lub jakichkolwiek elementów składowych bez ostrzeżenia i konieczności powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.

4.3 Zasady dodawania opinii i informacji

1. Opinie podpisane są nazwą użytkownika ustaloną w trakcie rejestracji.

2. Opinie i informacje o Szkołach Jazdy i Instruktorach mogą dotyczyć wyłącznie ich działalności zawodowej.

3. Opinie i informacje o Szkołach Jazdy i Instruktorach mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.

4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tej samej Szkoły Jazdy lub Instruktora.

5. Niedozwolone jest zamieszczanie treści reklamowych.

6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego.

7. Użytkownik zaświadcza, że wystawiona przez niego informacja lub opinia jest prawdziwa.

8. Administrator ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Zawarcie umowy następuje poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację konta.

2. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Konta lub zawiadomienia Administratora o cofnięciu zgody.

3. Serwis zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych oraz umożliwia ich poprawienie i uzupełnienie. Serwis nie udostępnia danych osobom trzecim bez zgody Użytkownika , chyba że zażąda tego uprawniony organ.

4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną podczas rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Użytkowników posiadających Profil na ich prezentacje w Serwisie. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych.

6. Każda ze stron może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez skasowanie Konta Użytkownika bez podania przyczyny.

8. Serwis zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Serwisu.

6. Odpowiedzialność

1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3. Serwis nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

4. Serwis nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

5. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres kontakt@otoprawko.pl . Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Użytkownik zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia przed upływem czasu i wyznaczy kolejny termin.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

7. Postanowienia końcowe

1. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres e-mail.

2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu e-mail, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w punkcie 2.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

© 2013 otoPrawko.pl